จำกัดความ ของคำว่า วัยรุ่น

จำกัดความ ของคำว่า วัยรุ่น

องค์กรอนามัยโลกได้กำหนดความหมายกว้างๆ ของวัยรุ่นเอา

ไว้ดังนี้

วัยรุ่นหมายถึง ช่วงอายุที่มีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย และ เป็นระยะที่มีการพัฒนาทางจิตใจมาจากความเป็นเด็กไปสู่ความเป็น ผู้ใหญ่ มีการเปลี่ยนแปลงจากสภาพที่ต้องพึ่งพาครอบครัวไปสู่ภาวะที่ ต้องรับผิดชอบและพึ่งพาตนเอง และพร้อมจะมีเพศสัมพันธ์ได้

ช่วงระยะของวัยรุ่นจะครอบคลุมอายุระหว่างอายุ 10-20 ปี ของ เด็กหญิง และระหว่างอายุ ไ2-22 ปี ของเด็กชาย เนื่องจากในช่วงของ วัยรุ่นนี้ค่อนข้างจะยาว ทางการแพทย์และนักจิตวิทยาจึงแบ่งช่วงดัง กล่าว ออกเป็น 3 ระยะ ดังต่อไปนี้

 

 

ในช่วงวัยรุ่นตอนต้นนี้ สำหรับเด็กผู้หญิงอายุจะอยู่ในระหว่าง 10-14 ปี ส่วนเด็กผู้ชายอายุจะอยู่ในระหว่าง 12-16 ปี จะมีการ เปลี่ยนแปลงของร่างกายอย่างรวดเร็ว เซ่น เด็กผู้หญิงจะมีเต้านมใหญ่มีประจำเดือน มีขนตามรักแร้และอวัยวะเพศ มีรูปร่างสูงใหญ่ขึ้น ในระยะนี้เด็กจะค่อนข้างหลงตัวเอง มีความเพ้อฝัน รักอิสระ ลนใจในเพศเดียวกัน แต่ยังคงต้องพึงพาพ่อแม่อยู่

 

 

วัยร่นตอนกลางเด็กผู้หญิงอายุจะอยู่ในระหว่าง 14-18 ปี เด็กผู้ชายอายุจะอยู่ใน ระหว่าง 16-20 ปี ในระยะนี้มีการเปลี่ยนแปลงที'สำคัญคือ มีการ เปลี่ยนแปลงทางร่างกายเริ่มสมบูรณ์เต็มที่ มีความดื้อรั้น โมโหง่าย มัก มีความขัดแย้งกับพ่อแม่ เพื่อนมีอิทธิพลต่อชีวิตสูง ยังคงมีความคิด เพ้อฝันอยู่ เริ่มสนใจเพศตรงข้าม เป็นระยะที่เริ่มทดลองเกี่ยวกับเพศ ซึ่ง ถ้าขาดความรู้และการป้องกันจะก่อให้เกิดปัญหาตั้งครรภ์ที่ไม่พึง ปรารถนา หรือเกิดโรคติดต่อทางเพศส์มพันธ์ รวมทั้งโรคเอดส์ด้วย วัย รุ่นระยะนี้จึงมีปัญหามากและบ่อยที่สุด
 

 

วงจรเครื่องไล่หนู