ความสัมพันธ์ในด้านต่างๆของวัยรุ่น

ความสัมพันธ์ในด้านต่างๆของวัยรุ่น
ความสัมพันธ์ในครอบครัว

วัยรุ่นต้องการที่จะเป็นอิสระจากครอบครัว ชอบแยกตัวเองอยู่ ตามสำพัง มีความต้องการรวมกลุ่มกับเพื่อนมากขี้น บางครั้งจึงดู เหมือนว่าจะห่างเหินจากครอบครัว วัยรุ่นจะใช้ความคิดของตนเอง อย่างอิสระ ดังนั้นการทำความเข้าใจ การยอมรับจากครอบครัวและ คนรอบข้างจึงเป็นสิ่งที่เด็กวัยรุ่นต้องการ ซึ่งถ้าหากไม่มืความเข้าใจซึ่ง กันและกันก็อาจจะทำให้เด็กวัยรุ่นเตลิดเปิดเปิงไปในทางที่ผิดได้เพราะ

 

 

ความสัมพันธ์ระหว่างเพศเดียวกัน

วัยรุ่นชอบอยู่กับเพื่อนที่เป็นเพศเดียวกัน มีอายุรุ่นราวคราว

เดียวกัน มีรสนิยมเหมือนกัน ซึ่งกลุ่มเพื่อนจะมีอิทธิพลต่อความ ประพฤติของวัยรุ่นมาก ไม่ว่าจะเป็นคำพูด กิริยาท่าทาง รวมไปถึงการ แต่งกาย ซึ่งจะมีการเลียนแบบกัน นอกจากนี้ยังเป็นช่วงวัยของการ เปลี่ยนแปลง อยู่ในช่วงการค้นหาตัวเอง มีความใฝ่ฝันที,จะเป็นเหมือน กับคนอื่นที่ตัวเองชื่นชอบ เช่น ดารา นักร้อง นักดนตรี นักกีฬา ฯลฯ ซึ่งผู้ใหญ่ที่ใกล้ชิดควรเข้าใจและให้การสนับสนุน

 

 

ความสัมพันธระหว่างเพื่อนต่างเพศ

เด็กวัยรุ่นทั้งหญิงและชายต่างให้ความสนใจกับเพื่อนต่างเพศ มากเป็นพิเศษ ยิงถ้ามีเพศตรงข้ามให้ความสนใจ ก็จะเกิดความภูมิใจ ในความมีเสน่ห์ของตัวเอง และมักจะตามมาด้วยอารมณ์ทางเพศ แต่ เนื่องจากขาดประสบการณ์ จึงทำให้เกิดความวิตกกังวล และอาจจะ แสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมออกมาได้ ยิ่งผู้ใหญ่กีดกันมากเท่าไรก็ จะยิ่งเกิดความกดดันมากขึ้นเท่านั้น และอาจจะกลายเป็นแรงผลักตัน ให้มีความประพฤติไปในทางที่ผิดได้ง่าย เพราะความกดตันในระยะวัย รุ่นนั้นค่อนข้างจะรุนแรง จริงจัง แต่ไม่มีความแน่นอน

 

เครื่องไล่หนูราคา