എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ തറഞ്ഞ മുള്ളിന്ന് നിന്റെ പർ ഫ്യുമിന്റെ ഗന്ധമായിരുന്നു

എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ തറഞ്ഞ മുള്ളിന്ന് നിന്റെ പർ ഫ്യുമിന്റെ ഗന്ധമായിരുന്നു