പ്രണയം എനിക്കെന്‍റെ രാജ്യത്തോടാണ് ഞാന്‍ ജനിച്ചു വളര്‍ന്ന മണ്ണിനോടാനു അതുകഴിഞ്ഞേ എനിക്ക് മറ്റൊന്നിനെ പ്രണയിക്കാന്‍ ആവൂ

പ്രണയം എനിക്കെന്‍റെ രാജ്യത്തോടാണ് ഞാന്‍ ജനിച്ചു വളര്‍ന്ന മണ്ണിനോടാനു അതുകഴിഞ്ഞേ എനിക്ക് മറ്റൊന്നിനെ പ്രണയിക്കാന്‍ ആവൂ

അഴകേ നീ അനുവാദം തന്നാലുമില്ലെങ്കിലും
നിന്നെ ഞാൻ പ്രണയിക്കും
അവസാന ശ്വാസം വരെ
എൻ അവസാന ശ്വാസം വരെ.
അത്രമേൽ മോഹിച്ചു പോയി
അഴകേ നിന്നെ ഞാൻ ........