എന്‍റെ രാജ്യം

എന്‍റെ രാജ്യം

എനിക്കൊരു രാജ്യം 
 

ആവിശ്യമുണ്ട് ..
 
പടക്കോപ്പുകളും,
 വെടിയൊച്ചകളും,
  ഇല്ലാത്ത രാജ്യം .
നീലാകാശവും ,
വിളഞ്ഞ പാടങ്ങളും,
  നിറഞ്ഞ ധാന്യപ്പുരകളും ,
മഴവില്ലും ,
പൂന്തോട്ടങ്ങളും,
 ഉള്ള രാജ്യം ..
 
ആരും കരയുകയും ,
കരയിപ്പിക്കുകയും ,
ചെയ്യാത്ത രാജ്യം .
ആരുടെഹൃദയത്തിലും 
മുറിവുകളും ,
 അടങ്ങാ പകകളും 
ഇല്ലാത്ത രാജ്യം .
 
നീയും ഞാനും  ഇല്ലാത്ത  
നമ്മള്‍ മാത്രമുള്ള രാജ്യം ..