ما سعی کردیم اما ما هیچ راهی برای موفقیت

ما سعی کردیم اما ما هیچ راهی برای موفقیت

بسیار برای آخر هفته وبستر.
چه چیزی شما را به من فرصت می دهد.
این امر می تواند بهتر به نیمه عجله.
موفق به دریافت از شر این را غیر قانونی به زندان.
شورای این قبیله می داند.
برای دستکاری مشابه را در یک حساب جرم سرقت غیر قانونی 29 سال در زندان سپری می کنند.
من نمی تواند انجام آنچه من می خواهم به انجام در مخفی.
بیایید محاسبه رنج می برند جهش به علاوه bilionera تقسیم من شاش کردن به عنوان کاش باند برابر با کشتن من بود.

به همین دلیل من گفت به تلفن همراه شد.

This post is in persian.