കേരളം ഗ്രൂപ്പിലെ കൂട്ടുകാര്‍ക്കും ഇനി ബ്ലോഗര്‍ ആകാം അതും ഫ്രീ ആയി

ഇനി നമുക്കും  ബ്ലോഗര്‍  ആവാം

നിങ്ങള്‍ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ലിങ്ക്  OPPEN ചെയ്തു ലോഗ് ഓണ്‍ ചെയ്യു
സ്വന്തം കഴിവിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കു
കോപ്പി PAST അനുവതിനീയമല്ല