การดูแลเครื่องครัวเทฟลอน และ การดูแลโทรศัศน์

[ โทรทัศน์ ]
การกำงานของโทรทัศน์นั้นจะเริ่มต้นจากมีคลื่นของภาพและเสียง ที่ออกมาจากสถาน[ทรทัศน์มาสู่เสาอากาศตามบ้านเรือนที่เป็นตัวรับสัญญาณคลื่น สัญญาณคลื่นจะส่งมาตามลายเข้าสู่ตัวรับสัญญาณภายในโทรทัศน์ สัญญาณคลื่น ภาพจะถูกส่งไปยังหลอดภาพ เพี่อเปลี่ยนเป็นสัญญาณไฟฟ้าที่ขั้วของหลอดภาพ ทำให้เกิดกระแสอิเล็กตรอนวิ่งจากขั้นหนึ่งไปยังอีกขั้นหนึ่งตรงจอภาพด้านใน ทำให้เกิดภาพโดยถ่ายเทพลังงานในลักษณะนึ่ง โดยกวาดภาพเป็นเส้นตาม แนวนอน ก่อให้เกิดเป็นรูปภาพออกมาทางด้านหน้าของจอภาพตามที่เราเห็น อัน เนึ่องจากการเรืองแสงของสารเคลือบบนจอภาพนั้น  วงจรเครื่องไล่หนู
การเลือกใฟ้ทรทัศน์ควรคำนึงถึงความต้องการใช้งาน โดยพิจารณาจาก ขนาดและการใช้กำลังไฟฟ้า โทรทัศน์สีระบบเดียวกันแต่ขนาดใหญ่ จะมีราคา แพงกว่าจะใช้กำลังไฟมากกว่าโทรทัศน์สีขนาดเล็กและจะเสียค่าไฟฟ้ามากกว่า ส่วนโทรทัศน์สีที่มีระบบรีโมทคอนโทรลจะใช!ฟฟ้ามากกว่าโทรทัศน์สีระบบทั่วไป ที่มีฃนาดเดียวกัน เพราะมีวงจรเพิ่ม และกินไฟตลอดเวลาเมื่อยังเสียบปลั๊กอยู่ แม้ว่าจะไมใช้เครื่อง อย่าเสียบปลั๊กทิ้งไว้ เพราะโทรทัศน์จะมีไฟฟ้าหล่อเลี้ยงระบบ ภายในอยู่ตลอดเวลา จะทำให้สิ้นเปลึองไฟ นอกจากนั้นอาจก่อให้เกิดอันตรายใน ขณะเกิดฟ้าแลบได้  มาสรา้งเครื่องไล่หนูกันเถอะ
อย่าปิด'โทรVาศน์ด้วย,รีโมทคอน4โทรลเพราะเปลือง'ไฟ ควรปิดสวิตช์ที่ ตัวเครื่อง อย่าปรับจอภาพสว่างเกินความจำเป็น เพราะจะทำให้หลอดภาพอายุการ ใช้งานสั้น และสิ้นเปลืองไฟ  กำจัดหนู
เมี่อมีฝนตกฟ้าคะนอง ไม่ควรเปิดโทรทัศน์ดูและควรถอดสายไฟ ^0 กับสายอากาศออก มิฉะนั้นอาจเกิดไฟช๊อตจนเครื่องเสียหาย ขณะดูโทรทัศน์ไม่ ควรนำผ้าหรีอสิ่งอี่นๆ ปิดคลุมบนโทรทัศน์ เพราะจะทำให้ความร้อนจากตัวเครื่อง ระบายความร้อนไม่ดี ทำให้อายุการใช้งานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สั้นลง อย่า ใช้สารเคมีเช่น แอลกอฮอล์ ทินเนอร์ ก๊าชโชลีน หรือเบนชินในการทำความ สะอาดตัวเครื่อง

เครื่องไล่หนู