دین و فسلسفه ای تکامل بشری

جدایی دین از سیاست پس از رنسانس در اروپا روند تکاملیکه قبلا شرق و مخصوصا کشور های که امروزه اسلامی هستند سهم بیشتر در این روند داشتند ولی پس عصر نوگرایی یعنی رنسانس و‌ بوجود آمدند تفکیک میان دین و سیاست ٬ رشد در غرب برای خود دریچه ای گشود توقف ناپذیر ودر این زمینه از شرق پیشی گرفت . ولی سوال این است ؛ چرا شرق و کشور های شرقی نتوانستند پا به پای غرب به تکامل خود ادامه بدهند ایا ربطی به اسلام دارد ؟