Doi khi, những việc lam rất vo tinh của bố mẹ lại gay hại trực tiếp dến trẻ. Vi vậy, cha mẹ cần dặc biệt chu y những việc lam sau day khi cham con vao

Dể dầu be nằm ngang hang với dầu người lớn

Vao mua dong, nhiều cha mẹ sợ trẻ dạp chan trong khi ngủ hoặc trẻ qua nhỏ nen da cho con nằm cung giường. Tuy nhien, khong it cha mẹ khi cho con nằm cạnh người lớn da dể dầu của be nằm ngang hang với dầu người lớn.

Với tư thế nằm nay, khong tranh khỏi cha mẹ co thể thở vao mặt be khiến be kho thở hoặc ngủ khong ngon. Chinh vi vậy, cac chuyen gia khuyến cao, cha mẹ nen cho dầu be thấp dưới cằm của người lớn.

Giữ trẻ trong nha, khong cho ra ngoai trời dồ sơ sinh mio vi sợ lạnh

Mua dong, nhất la những ngay lạnh gia, khong it cha mẹ cho rằng khong nen cho trẻ ra ngoai, tiếp xuc với khong khi lạnh khiến trẻ dễ dang bị cum, dau họng hay sổ mui.

Những việc lam vo tinh gay hại cho trẻ vao mua lạnh 1

Ảnh minh họa.

Tuy nhien, theo cac chuyen gia, day la quan niệm hoan toan sai lầm.Mẹ nen cho be ra ngoai chơi, tiếp xuc với khong khi lạnh dể tang cường sức dề khang. Cac tro chơi vận dộng ngoai trời cung giup be khoẻ mạnh hơn dể chống lại bệnh tật.

Ủ ấm cho trẻ qua mức

Ủ ấm be qua mức cung la việc lam gay hại cho be. Giữ ấm cho be khi trời trở lạnh la diều vo cung cần thiết. Nhưng cac mẹ nen biết, than nhiệt của trẻ khong giống như người lớn. Be sẽ cảm thấy nong hoặc lạnh nhanh hơn.

Vi vậy, trong mua dong, cac mẹ chỉ nen mặc dủ ấm cho be. Tốt nhất la nen co một ao khoac day ben ngoai, nếu be ở trong nha hoặc chơi dua co thể cởi ra, luc phải di ngoai dường lạnh thi mặc vao dễ dang. Nếu thấy be toat mồ hoi thi hay nhanh chong dung khan lau cho be dể tranh nhiễm lạnh, viem họng, viem phổi.

Tắm cho trẻ bằng bước qua nong

Những việc lam vo tinh gay hại cho trẻ vao mua lạnh 2

Ảnh minh họa.

Nhiều cha mẹ sợ trẻ bị lạnh da dung nước nong hơn binh thường dể tắm cho trẻ. Tuy nhien, day la việc lam sai lầm. Bởi da tay của cha mẹ day hơn da trẻ. Nếu cha mẹ thấy nước ấm hơn binh thường một chut thi với trẻ nước lại qua nong.

Tắm cho be bằng nước qua nong sẽ khiến be sợ hai. Nhiệt dộ nước thich hợp cho trẻ tắm mua dong la từ 33 dến 36 dộ C.

Dể diều hoa cao

Nhiều bố mẹ dể nhiệt dộ diều hoa cao dể be khong bị lạnh. Nhưng như thế sẽ khiến khong khi trong phong bị bi, ngạt, kho thở va kho da. Nhiệt dộ phong thich hợp cho trẻ con la khoảng 25-28˚C. Phong của be cần ấm ap nhưng khong nen qua bi.

Mặc bỉm 24/24

Nhiều ba mẹ vẫn sẵn sang cho con mặc 24/24, vi nghi rằng việc do sẽ tiện lợi va giup trẻ co thể thoải mai hoạt dộng cả ngay. Diều nay rất nguy hiểm vi bỉm dể lau co thể gay tổn hại dến sức khỏe va lan da của be.

Mặc bỉm qua lau khong những khiến trẻ cảm thấy bức bối, dễ bị ham. Trẻ dong bỉm suốt ngay bị dinh nước tiểu dễ bị lở loet, ảnh hưởng xấu tới da va sức khỏe.

Cho trẻ dung bỉm cả ngay hoặc trong thời gian dai sẽ gay cho trẻ một thoi quen xấu la nếu buồn thi cứ bai tiết tự dộng trong bỉm. Nếu vấn dề nay keo dai dần dần trẻ sẽ mất phản xạ gọi dể bao cho cha mẹ luc cần di khi da biết noi. Kết quả la trẻ co thể di tiểu khong kiểm soat dược hoặc hay bị te dầm khi lớn.