Parhit Saris Dharam Nahin Bhai , Par Pida Sam Nahin Adhmai