การดูแลคอมพิวเตอร์ และ ไล่หนู

[ คอมพิวเตอร์ ]
คอมพิวเตอร์ตามบ้าน กลายเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับคนทำงานเอกสารที่ มักซี้อหามาเพี่อช่วยในการทำงาน ลูกๆ ก็!ด้มาอาศัยเล่นเกมส์และทำรายงานด้วย ควรเลีอกโต๊ะเก้าอี้มีพนักพิงที่มีความสูงพอเหมาะสำหร้บการนั่งทำงานได้สบายๆ ไม่ทำให้เมี่อยเร็ว เพราะว่าเราจะใช้เวลานั่งทำงานอย่างน้อยก็เป็นเวลาครังละ 1 ชั่วโมง ไม่ควรปิดคอมพิวเตอร์นานเกินหนึงสัปดาห์ ตามทีช่างได้แนะนำมา ไล่หนู
ไม่มีงานพิมพ์ก็ควรจะเปิดอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้งเพี่อให้กระแสไฟฟ้าเข้าไปหล่อ เลี้ยงระบบให้ทางานได้ปกติ หากปิดทิ้งไว้นานเข้าจะมีปัญหาคอมพิวเตอร์รวน อาจ ทำให้จอเสี่อมหรีอไฟช็อตได้ กำจัดหนู
รักษาความสะอาดด้วยการคลุมผ้ากันฝ่นไว้หลังใช้งาน ประหยัดไฟฟ้า ด้วยการปิด'จอภาพเมื่อ1มใช้งาน'นานกว่า 10 นาที และไม่เปิดเครีองคอมพิวเตอร์ ทิ้งไว้นานๆ เพราะทำให้สิ้นเปลีองค่าไฟฟ้า ถอดปลั๊กเมื่อเลิกใช้งาน ตั้งคอม พิวเตอร์ในบริเวณที่มีการระบายความร้อนได้ดี ห่างจากผนังห้องอย่างน้อย 10 ชม. ควรตั้งระบบ เพี่อรักษา เครื่องไล่หนูไฟฟ้า คุณภาพของหน้าจอ ตรวจสอบ ดูว่าระบบประหยัดพลังงานไฟฟ้าในเครี่องถูกสั่งให้ทำงานแล้วหรีอไม่ ถ้ายังต้อง สั่งให้ระบบนี้ทำงานเพราะจะช่วยประหยัดไฟ คอมพิวเตอร์ที่มีสัญลักษณ์ จะเป็นรุ่นทีประหยัดไฟ ใช้กำลังไฟลดลงร้อยละ 55 ในขณะที่รอ ทำงาน จอภาพที่เล็กกินไฟน้อยกว่าจอภาพขนาดใหญ่ และหากเป็นคอมพิวเตอร์ ชนิดกระเป๋าหิวจะช่วยประหยัดพื้นที่ และประหยัดไฟฟ้าได้มากกว่าแบบตั้งโต๊ะ 

เครื่องไล่หนู