دغه عبدالرحمان ده د مولوی فیض الله زابلی ګران زوی ده الله ج دی صالح لوی کړی

دغه عبدالرحمان ده د مولوی فیض الله زابلی ګران زوی ده الله ج دی صالح لوی کړی

اسلام علیکم محترمو مسلمانانو د فیسبوک استعمالونکو اول زه ستاسو صحت کامیابی د واحد لاشریک الله جل جلاله څه غواړمه وروسته له سلام څخه تاسو محترمو ته دقران کریم د کاملوالی یوڅو دلاییل بیان کړمه الله ج فرمایی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیتلکم الاسلام دینا ترجمه نن ورځ پوره کړی ما ستاسو دپاره دین ستاسو او تام کړی موژپرتاسو نعمت خپل او خوښ کړی ما ستاسو دپاره اسلام دین )(