Tham khach sạn Dỉnh nui ma thuật tại Chile

Huilo Huilo la một trong những thắng cảnh thu hut khach du lịch nhất tại Chile.

Số lượng du khach dến với dịa danh nay chiếm khoảng 25% tổng lượng khach dến với Chile. Nơi day ngoai sở hữu khung cảnh thien nhien ngoạn mục của nui rừng, no con la nơi co một trong những khach sạn dộc nhất vo nhị của thế giới, co ten gọi la khach sạn Dỉnh nui ma thuật. 

Huilo Huilo la dịa danh nằm ở miền Nam Chile. Day dược vi như quả cầu sinh học của Chile, cung la nơi sinh sống của hang tram loai dộng thực vật quy hiếm, dồng thời, người dan dịa phương cung tạo dược sinh kế từ nguồn lợi cho du lịch. Nơi day dược xếp trong danh sach những dịa diểm ngoạn mục nhất ở Nam Mỹ.

  

Ngoai việc thưởng ngoạn phong cảnh thien nhien hữu tinh, con co hai nơi ma du khach thường ghe qua do la khach sạn Baobad dược xay dựng vao nam 2007 va khach sạn Dỉnh nui ma thuật xay dựng vao nam 2004.

 Khach sạn Baobad.

 

Baobad thi giống như một cai cay khổng lồ, la một khối kiến truc hoan toan bằng gỗ, con Dỉnh nui ma thuật thi lại la một khối da, với thac nước chảy ben tren va co cửa sổ mở ra với thien nhien. Với khi hậu mat mẻ vao mua he, lạnh gia vao mua dong, day dược xem la thien dường nghỉ dưỡng tại Nam Mỹ.

 Khach sạn Dỉnh nui ma thuật.

 

Dể nhin thấy bang tuyết giữa mua he tại Chau Mỹ la diều dặc biệt với nhiều du khach. Day chinh la diều khiến cho Huilo Huilo trở nen hấp dẫn.

  

Du khach tới day dến day dể trượt tuyết, tham thu những canh rừng trong cai gia lạnh của Chau Mỹ. Dặc biệt loại hinh lai xe tuyết dược nhiều người yeu thich.

  

Khu vực nay trước day da bị tan pha nặng nề bởi nganh cong nghiệp khai thac gỗ, nhưng từ khi UNESCO xếp Huilo Huilo vao danh sach những vung co thien nhien dộc dao của thế giới thi chinh quyền Chile da chuyển hướng khai thac du lịch sinh thai.

 

Một dự an co ten gọi Huilo Huilo Foundation cung dược thanh lập nhằm bảo tồn va cam kết những nguồn lợi co thể thu về từ phat triển du lịch.