Giường thong minh: sản phẩm dang ao ước cho cac ba mẹ

Khong cần phải ke ke ben con bố mẹ cung co thể biết dược con co ngủ ngon hay khong, co gặp ac mộng hay khong nhờ một chiếc giường cực ki thong minh.

Chiếc giường thong minh SleepIQ co gắn những bộ cảm biến thong bao cho phụ huynh tinh hinh về giấc ngủ của be thong qua một ứng dụng thong minh.La sản phẩm của Sleep Number tại thanh phố Minneapolis, Mỹ, giường thong minh SleepIQ con co thể diều chỉnh dể tạo sự thoải mai nếu be lan lộn va nga.Xuất hiện lần dầu tien ở chương trinh Khach hang diện tử quốc tế (CES) tại Las Vegas, SleepIQ dược mệnh danh la chiếc giường duy nhất tren thế giới co thể diều chỉnh dược khi cac be lớn len.Giường thong minh: sản phẩm dang ao ước cho cac ba mẹ 1Giường thong minh SleepIQ.Cac be khong cần phải deo những chiếc dai thong minh hoặc những dồ vật cải tiến. Thay vao do chất lượng của giấc ngủ dược danh gia bởi những thiết bị cảm biến dược gắn ben trong chiếc giường. Những thiết bị nay giup bố mẹ theo doi con từ nhịp thở trung binh, nhịp tim va chuyển dộng của cac be. No sử dụng thuật toan toan bộ cơ thể dể danh gia chất lượng của giấc ngủ. Giấc dầu tắm gội pureen ngủ mỗi dem của cac con sẽ dược chấm diểm va bố mẹ co thể xem no thong qua một app ứng dụng di kem.Giường thong minh: sản phẩm dang ao ước cho cac ba mẹ 2Bố mẹ co thể theo doi giấc ngủ của be qua một ứng dụng thong minh.No cung cho phep bố mẹ theo doi những thoi quen ảnh hưởng dến giấc ngủ như: thể dục thể thao, ca phe va ngồi trước man hinh, diều nay giup họ tang cường thoi quen co ich cho giấc ngủ. Chiếc giường con gửi cảnh bao dến ứng dụng khi no phat hiện trẻ nga ra khỏi giường hoặc dang gặp ac mộng.Một ưu diểm của chiếc giường la co thể thay dổi dộ cứng dể phu hợp với cac be khi lớn len.Giường thong minh: sản phẩm dang <a rel='nofollow' target='_blank' href=Binh sữa Sieu mềm ao ước cho cac ba mẹ 3" title="Giường thong minh: sản phẩm dang ao ước cho cac ba mẹ 3" lb="3">Thong qua app ứng dụng bố mẹ co thể biết dược nếu be lan lộn hoặc nga ra khỏi giường.Bộ phận “head tilt” cho phep mẹ co thể tắt den từ xa sau khi be học bai hoặc dọc sach xong, bằng cach dung app ứng dụng. Ngoai ra con co những dặc diểm khac như chiếc den tự dộng sẽ sang trong dem nếu như be cần phải thức dậy.Giường thong minh SleepIQ dang dược ban online va tại cac cửa hang của Sleep Number ở Mỹ với gia khoảng 1000USD.(Nguồn: Dailymail)