Be Minh Thư dễ thương

Be ten dầy dủ la Trần Ngọc Minh dồ chơi trẻ em xe Thư, con co ten gọi ở nha la Heo Con, chao dời ngay 5/3/2013, dang sống tại Long Xuyen, An Giang. Sự thay dổi mỗi ngay của be dều dược ba ngoại ghi lại qua những bức hinh.

Be Tani Anh Khoi dổi thay theo từng thang/Be Dollar tạo dang xi-tin

[Caption]

Be ngay tron một thang tuổi.

Be-duoc-9-tuan-tuoi-JPG-1372993543_500x0

Be tron 9 tuần tuổi, ảnh chụp ngay 18/5.

19-5-JPG-1372993543_500x0.jpg

Ảnh chụp ngay 19/5.

3-6-a-JPG-1372993543_500x0.jpg

Một khoảnh khắc của ngay 3/6.

3-7-JPG-1372993544_500x0.jpg

Va một thang sau, ngay 3/7.

[Caption]

Be thich xem dồ chơi trẻ em may xuc phim hoạt hinh, chơi với gấu bong Mickey.

Chấm diểm

10 Dộc giả

Kết quả danh gia

Tổng cộng: 2 phiếu

Co 2/2 dộc giả da binh chọn

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Xac nhận

Danh gia của bạn

0.5

1

0.5

1

0.5

1

0.5

1

0.5

1

-/10

Nhập ma xac nhận

Ngọc Thanh

Mời chia sẻ hinh ảnh, clip vui của be. Bạn dọc chịu trach nhiệm về tinh xac thực thong tin da gửi. Mục nay khong co nhuận but.