Trẻ uống bao nhieu nước mỗi ngay la dủ?

Nước cần thiết cho cơ thể sống của mỗi con người. Ở mỗi lứa tuổi lượng nước cần cho mỗi người la khac nhau. Nước dặc biệt quan trọng dối với trẻ nhỏ. Tuy nhien, mỗi dộ tuổi cần một lượng nước khac nhau. Dưới day la lượng nước cần thiết cho mỗi dộ tuổi của trẻ em.

Mỗi dộ tuổi, cơ thể be cần hấp thụ một lượng nước khac nhau. Cha mẹ cần lưu y cho be uống dủ nước vi nếu dư hoặc thiếu nước dều ảnh hưởng xấu dến sức khỏe của trẻ. Be dưới 6 thang tuổi Ở tuổi nay thận trẻ con yếu. Nếu trong một ngay, cha mẹ cho be uống qua nhiều nước hoặc do khi pha sữa khong lam theo hướng dẫn về tỷ lệ nước va sữa (sữa pha qua loang khién lượng nước ma be hấp thụ qua nhiều) thi phần nước dư thừa ấy bị tich lại trong cơ thể va trong mau. Hệ quả khiến lượng natri trong mau hạ thấp và dẫn dến ngọ dộc nước, ảnh hưởng dến hoạt dộng của nao. Ảnh minh họa: SKDS. Ảnh minh họa: SKDS. Vi thế be dưới 6 thang tuổi chỉ cần bu sữa mẹ la dủ, bởi trong sữa da bao gồm lượng dinh dưỡng va nước cần thiết cho be. Nhiều mẹ mỗi lần cho con an sữa xong lại cho be uống them rất nhiều nước khiến cac be di tiểu nhiều va lượng natri dồng thời bị mất di. Trong khi do, mất nhiều natri sẽ ảnh hưởng dến hoạt dộng của nao. Diều nay dẫn dến cac triệu chứng ngọ dộc nước giai doạn dầu như kho chịu (buồn ngủ, than nhiệt hạ thấp, phu mặt…); nặng hơn con co thể dẫn dến chuột rut, co giật, ngất lịm. Be từ 6 thang tới một tuổi Nhu cầu nước lọc của be luc nay la khoảng 200 dến 300ml mỗi ngay. Ở giai doạn nay, lượng nước trong khi be bu vẫn dủ, chỉ cần bổ sung them một chut nước lọc la dược. Tuy thuộc vao loại thức an của be la thực phẩm tương dối kho thi co thể tang them lượng nước bổ sung. Sau mỗi lần an xong, cho be uống them khoảng 2 thia con nước lọc, mỗi lần nhiều nhất khoảng 15 dến 30ml. Như thế vừa giup lam sạch khoang miệng cho be vừa tốt cho vị giac thời kỳ dầu. Be tren một tuổi Lượng nước uống tuy thuộc vao nhu cầu của be, nhất la sau một tuổi be co thể tự cầm cốc. Mẹ co thể ren luyện cho be thoi quen uống nước. Khong nen dợi tới khi be cảm thấy khat rồi mới uống vi như vậy la da bị thiếu nước. Mặt khac, co thể dựa vao can nặng của be dể xac dịnh lượng nước cần cho cơ thể be. Cụ thể lượng nước cần trong ngay theo can nặng như sau: - Can nặng 4.5kg cần 425ml. - 5kg cần 510ml - 6.3kg cần 595ml. - 7.2kg cần 680ml. - 8.1kg cần 765ml. - 8.5kg cần 850ml. - 9kg cần 935ml. - 10.9kg cần 992ml. - 11.8kg cần 1020ml. - 12.7kg cần 1077ml. - 13.6kg cần 1105ml. Cach nhận biết be da uống dủ nước Cac mẹ nen can cứ vao mau sắc nước tiểu của be dể kiểm tra lượng nước uống dủ hay thiếu. Nước tiểu gần như trắng trong dến mau vang nhạt la tốt, con nước tiểu mau vang cam sậm la thiếu nước.(theo vnexpress)