அல் குர்ஆன்: 1:1

அனைத்துப் புகழும். அகிலங்கள் எல்லாவற்றையும் படைத்து வளர்த்துப் பரிபக்குவப்படுத்தும் (நாயனன) அல்லாஹ்வுக்கே ஆகும்.