1:3

(இறைவா!) உன்னையே நாங்கள் வணங்குகிறேம்; உன்னிடமே நாங்கள் உதவியும் தேடுகிறேம்.