Phiên dịch tiếng Trung

Phiên dịch tiếng Trung tại hiện trường sản xuất và làm việc tại Văn phòng.

- Phiên dịch tiếng Trung  Làm việc với chuyên gia, cố vấn người Hoa.

- Chuyển đổi ngôn ngữ từ chuyên gia đến công nhân kỹ thuật và ngược lại.

- Dịch các tài liệu từ tiếng Hoa sang Tiếng Việt và ngược lại, phục vụ công việc sản xuất.

- Hỗ trợ các chuyên gia trao đổi công việc, ý tưởng đến các phòng ban và ngược lại.