Khach sạn thể thao Hacinco

Khach sạn thể thao Hacinco

Dịa chỉ: Lang Sinh vien Hacinco, Nhan Chinh, Thanh Xuan, Ha Nội

Tel: 04 35584167 - 35584168

Email: [email protected]

Website: hotel84.com/ha-noi/khach-san-the-thao-lang-sinh-vien-hacinco.html

Số phong:

khach sạn 2 sao da lạt thể thao Lang sinh vien HACINCO dược thiết kế va xay dựng tại phường Nhan Chinh, Quận Thanh Xuan, Ha Nội (nằm trong khuon vien lang sinh vien Hacinco), trong khu vực co mật dộ dan cư tương dối cao nhưng rất yen tinh, co cac tuyến xe buyt trực tuyến tới hầu hết cac quận huyện tren dịa ban thanh phố Ha Nội.

 

Cung chinh vi những lợi thế về vị tri va cơ sở hạ tầng do ma Khach sạn thể thao Lang Sinh Vien HACINCO da dược Chinh phủ, Uỷ ban nhan dan thanh phố Ha Nội, Uỷ ban Thể dục thể thao chọn lam một trong những dịa diểm chinh phục vụ cho hơn 1.500 vận dộng vien nước ngoai, huấn luyện vien, trọng tai dến tham gia cac sự kiện thể thao lớn trong nước cung như trong khu vực như: SEAGAMES 22, Dại hội thể thao người khuyết tật trong nước.... va cac sự kiện chinh trị - xa hội lớn trong tương lai, da dược Sở Du Lịch Ha Nội cong nhận dạt tieu chuẩn hai sao - lại một lần nữa khẳng dịnh chất lượng phục vụ ở Khach sạn thể thao Lang sinh vien HACINCO da nang len một tầm cao mới.

 

Với 130 can hộ khep kin va 498 phong dầy dủ tiện nghi sinh hoạt, bai dỗ xe lớn, trung tam thương mại, khu vui chơi giải tri, khu thể thao, khu sinh hoạt van hoa, bốn phong an sức chứa hơn 1.500 ngưới, kem theo hệ thống cac phong họp, phong hội thảo tieu chuẩn danh cho cac buổi lien hoan, tiệc cưới, sinh nhật, những buổi hội thảo về khoa học giao dục cung cac dịch vụ tiện ich khac luon sẵn sang phục vụ nhu cầu của: cac du khach, dối tac dến tim hiểu về Việt Nam, cac can bộ cong chức cong tac va học tập ngắn ngay tại Ha Nội, sinh vien quốc tế, học sinh tham thủ do va cung rất phu hợp dể cac cong ty, doanh nghiệp lựa chọn lam van phong, trụ sở lam việc.

           

Cong ty Dầu tư Xay dựng số 2 Ha Nội - HACINCO luon dặt ra phương cham: Phat triển trong kinh doanh la phat triển uy tin va nang lực, với việc khong ngừng hoan thiện bộ may con người với chất xam, trang thiết bị, cơ sở vật chất cung như tiềm lực tai chinh. HACINCO luon mong muốn cung khach hang hợp tac trong linh vực cong nghiệp, xay dựng, thương mại, dịch vụ. Dến với HACINCO diều do co nghia la dến với quan hệ hợp tac ổn dịnh lau bền va sẽ dược dap ứng cac dịch vụ tin cậy va hoan hảo nhất.

 

Day cung chinh la những gia trị cơ bản va van hoa, triết ly kinh doanh của Cong ty Dầu tư Xay dựng số 2 Ha Nội-HACINCO.

 

Dược phục vụ quy khach hang luon la niềm vinh hạnh dối với cong ty chung toi.

Loại phong

Gia phong

Tiện nghi

Dịch vụ

Vị tri

Nhận xet

 

 Dặt ngay