Trẻ noi giỏi biết tiết chế cơn tức giận

Một nghien cứu mới cho thấy khả nang ngon ngữ va vận dộng di lại của trẻ ảnh hưởng dến khả nang "quản ly" cơn tức giận trong cuộc sống.

Ứng xử với be qua nhut nhat/Giup con dối diện với sai lầm

tre-hoc-noi-jpg-1356062912_500x0.jpg

Những dứa trẻ noi giỏi thường biết cach lam chủ cảm xuc tốt hơn. Ảnh minh họa: dinhduong.

Cac nha nghien cứu Mỹ da tiến hanh theo doi nhom 120 dứa trẻ từ luc chung dược 18 thang dến khi len 4 tuổi. Cac em phải lần lượt trải qua kỳ kiểm tra danh gia khả nang ngon ngữ va khả nang dương dầu với cac tinh huống bực bội.

Một trong những thử thach dược dặt ra cho những dứa trẻ nay la bắt chung phải chờ dợi trong vong 8 phut trước khi dược cha mẹ giup mở một goi qua tặng dẹp mắt. Trong thời gian nay cha mẹ dược yeu cầu tiếp tục lam những cong việc dang dở.

Quan sat ghi nhận, những dứa trẻ biết noi giỏi co khả nang tiết chế cơn tức giận trong thời gian thử thach tốt hơn những em con lại. Diều nay dược giải thich ở 2 khia cạnh:

- Thứ nhất, khả nang diễn dạt ngon ngữ tốt cho phep trẻ yeu cầu một sự trợ giup từ bố mẹ trong tinh huống cần thiết thay vi chỉ ngồi cắn rang chịu dựng. Vi dụ noi mẹ mở qua gium ngay khi mẹ hoan thanh cong việc. Khi thấy mẹ hiểu, trẻ sẽ yen tam ngồi chờ hơn.

- Thứ hai, cac em co thể sử dụng ngon ngữ dể "giải tỏa" nhu cầu doi chiếm lấy hoặc bay tỏ thai khong hai long trong khi những dứa trẻ khac chỉ ngồi dếm thời gian va tức giận.

Dại diện nhom nghien cứu, Giao sư Pamela Cole, Dại học bang Pennsylvania (Mỹ) cho rằng kỹ nang ngon ngữ tốt giup trẻ diễn tả bằng lời thay vi phải dung cảm xuc va oc tưởng tượng dể truyền dạt mong muốn chiếm dược cai chung cần. Trong khi một dứa trẻ khong co khả nang ngon ngữ phải chịu dựng va chờ dợi thụ dộng kem theo cảm giac kho chịu.

Nghien cứu nay dược dang tren Tạp chi Child Development, qua day nhom tac giả nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giao dục ngon ngữ cho trẻ ngay từ khi chung con nhỏ.

Ngọc Vinh