Khach sạn Du lịch Kẽ Bang

<a rel='nofollow' target='_blank' href=khach san imperial vung tau khuyen mai yesgo.vn Du lịch Kẽ Bang ">

Dịa chỉ: 28 Hò Xuan Hương, P Dòng Mỹ, TP Dòng Hới, Quảng Binh

Tel: 052 3841063; Fax: 052 3824673; Mobile: 0912190958 - 0983209124

Email: [email protected]

Website: hotel84.com/quang-binh/khach-san-du-lich-ke-bang.html

Số phong:

var num_image = 10Khach sạn Du lịch Kẻ Bang rát vinh dự va tự hao la nơi dược don tiếp, phục vụ quy khach khi dến tham Di sản thien nhien thế giới Phong Nha - Kẻ Bang va cac danh thắng tren dịa ban tỉnh Quảng Binh như:

 

- Dọng Phong Nha - Dọng Tien Sơn

 

- Dọng Thien Dường - Suói nước Moọc

 

- Dường Hò Chi Minh Huyèn thoại

 

- Hang Tam Co Thanh Nien Xung Phong

 

- Hoanh Sơn Quan - Dèn thờ Cong Chua Liẽu Hạnh

 

- Nha lưu niẹm Dại Tướng Vo Nguyen Giap

 

- Suói nước nong Bang

 

- Nui Thàn Dinh - Chua Non

 

- Bãi tám Da Nhảy

 

khach san gia re tai ba na Du Lịch Kẻ Bang dươc tọa lạc tại mot vị tri li tưởng ở trung tam thành phó Dồng Hới, trước mạt khach sạn la bờ song Nhạt Lẹ huyèn thoại nói ra cửa biẻn - một trong những khu vực nổi tiếng va dịa diẻm dẹp nhát, hoàn hảo nhát... Khách sạn Du lịch Kẻ Bàng luon tạo dièu kiẹn cho quy khach co thể dẽ dang khi dến tham quan những dịa diểm du lịch mọt cách nhanh chong va thuạn tiẹn nhát, với gia cả hợp ly nhát.

 

Rát cảm ơn sự lựa chọn của quy khach va mong rằng với cac dịch vụ tieu chuẩn tren, cơ sở hạ tầng hiện dại, dội ngu nhan vien chuyen nghiệp, thanh lịch va nhiệt tinh. Khach sạn Du lịch Kẻ Bang luon hy vọng dược dong gop mọt phần vao sự thanh cong trong chuyến di cong tac va tham quan của quy khach khi dén với Quảng Binh.

 

Rất mong nhạn dược những lời gop y chan thanh từ quy khach dể Khach sạn ngay một hoan thiện hơn.

Loại phong

Gia phong

Tiện nghi

Dịch vụ

Vị tri

Nhận xet

Khach sạn Du lịch Kẽ Bang 

Dịa chỉ: 28 Hò Xuan Hương, P Dòng Mỹ, TP Dòng Hới, Quảng Binh

Tel: 052 3841063; Fax: 052 3824673; Mobile: 0912190958 - 0983209124

Email: [email protected]

Website: hotel84.com/quang-binh/khach-san-du-lich-ke-bang.html

 Dặt ngay