- हरवलेली पाखरे येतील का पुन्हा भेटायला... गेलेले दिवस येतील का पुन्हा सजवायला... . एकत्र राहून खूप