Khach sạn Dồng Hới

Khach sạn Dồng Hới

Dịa chỉ: 50 Quang Trung, TP. Dồng Hới, Quảng Binh

Tel: 052 3822289 - 3827735; Fax: 052 3828117

Email: [email protected]

Website: hotel84.com/quang-binh/khach-san-dong-hoi.html

Số phong:

Nằm cạnh quốc lộ 1A, sat Quảng Binh Quan - Thanh Dồng Hới (2 di tich lịch sử - van hoa nổi tiếng của Quảng Binh) với khuon vien thoang rộng - cơ sở hạ tầng - tiện nghi hiện dại; co bai dổ xe rộng rai, an toan… Khach sạn Dồng Hới la diểm dừng chan ly tưởng của quy khach trong hanh trinh Bắc - Nam va cac chương trinh tham quan du lịch dến Quảng Binh.

Loại phong

Gia phong

Tiện nghi

Dịch vụ

Vị tri

Nhận xet

Khach sạn Dồng Hới

Dịa chỉ: 50 Quang Trung, TP. Dồng Hới, Quảng Binh

Tel: 052 3822289 - 3827735; Fax: 052 3828117

Email: [email protected]

Website: hotel84.com/quang-binh/khach-san-dong-hoi.html

 Dặt ngay

 

Khach sạn Dồng khach sạn mường thanh Hới co nha hang rộng rai, thoang mat, dảm bảo phục vụ tốt nhất cac bữa an, tiệc cưới, hội nghị từ 500 dến 1000 khach. Co cac phong an may lạnh dủ chỗ cho 40 dến 60 khach. Với dội ngu dầu bếp giỏi, giau kinh nghiệm chế biến cac mon an Au, A…dap ứng mọi nhu cầu của khach hang, gia cả phu hợp.

An sang: 40.000d/suất – quy khach tự do lựa chọn: bun, phở, miến banh mỳ + ca fe hoặc tra.

 

Khach sạn Dồng Hới, với dội ngu nhan vien chuyen nghiệp, co truyền thống khach sạn ha nội ở phu quốc phục vụ chu dao, tận tinh, chắc chắn sẽ lam hai long quy khach.

 

Mỗi bước chan của quy khach dến khach sạn Dồng Hới la một bước phat triển của dơn vị chung toi.