အမွတ္တရေန႔စြဲ

 ဒီေန႔ကိုဘယ္ေတာ့မွ.....ေမ့ရေတာ့မွာမဟုတ္ပါ...သူ႔ကိုေနာက္ထပ္..ထပ္ေတြ႕ပါရေစ..