Sập sảnh khach sạn: Biết rủi ro... vẫn lam

Sập sảnh khach sạn: Biết rủi ro... vẫn lamChủ dầu tư dổ lỗi cho nha thầu thi cong, con bản than chủ dầu tư lại cho xay dựng sảnh khach sạn khong theo dung thiết kế da trinh len sở xay dựng.Sập sảnh khach sạn 7 tầng vui lấp nhiều cong nhanDay la khẳng dịnh của chủ dầu tư - Cong ty cổ phần Hải Linh trong bao cao nhanh gửi cơ quan chức nang Ha Tinh vao ngay 4/10, sau khi doan diều tra dặc biệt diều tra về vụ sập mai cổng vao khach sạn Sailing Tower lam 1 người chết va 8 người bị thương, dược thanh lập.Như vậy, chủ dầu tư da dổ lỗi cho nha thầu thi cong xay dựng la ong Nguyễn Xuan Hệ va ong Dặng Diếp (nhan cong do chủ dầu tư thue).Sập sảnh khach sạn: Biết rủi ro... vẫn lamSang 3/10, ba Dặng Thị Diệp, dại diện Cong ty Hải Linh thừa nhận nguyen nhan sự cố sập sảnh khach sạn Sailing Tower ở dường 70, P.Nguyễn Du, TP Ha Tinh la do “hệ thống dan giao mất ổn dịnh chịu lực…”. Tuy nhien, theo Thanh tra Sở Xay dựng Ha Tinh thi hạng mục sảnh chinh khach sạn nay thi cong sai so với thiết kế. Cụ thể, ngay 23/9, Thanh tra Sở da tiến hanh kiểm tra toan diện cong trinh nay. Trong qua trinh kiểm tra, dối chứng hồ sơ thiết kế, giấy phep xay dựng, bản vẽ quy hoạch mặt bằng sử dụng dất của dự an, Thanh tra phat hiện hạng mục sảnh chinh khach sạn nay thi cong 2 tầng la sai so với thiết kế dược UBND tỉnh Ha Tinh phe duyệt vao ngay 12/11/2004.Dến ngay 27/9, Sở Xay dựng Ha Tinh da co van bản gửi Cong ty cổ phần Hải Linh yeu cầu chủ dầu tư nay phải tạm ngừng thi cong xay dựng hạng mục sảnh chinh khach sạn; dồng thời phải bổ sung giấy phep xay dựng va trinh phương an thi cong mới trước ngay 17/10/2011. Thế nhưng, chủ dầu tư vẫn am thầm cho thi cong va cố tinh phớt lờ y kiến của Sở Xay dựng Ha Tinh.Trong một diễn biến khac, ngay 4/10, ong Le Dinh Sơn, Pho chủ tịch Ủy ban Nhan dan tỉnh Ha Tinh da chủ tri cuộc họp xử ly vụ tai nạn lao dộng tại khach sạn Sailing Tower. Ong Le Dinh Sơn giao cho Sở Lao dộng - Thương binh va Xa hội cung với cac cơ quan lien quan tiến hanh diều tra nguyen nhan, trach nhiệm của vụ tai nạn, kịp thời hỗ trợ cac nạn nhan chết va bị thương theo quy dịnh. Sở Xay dựng thanh lập hội dồng dể kiểm tra nguyen nhan xảy ra vụ tai nạn theo chức nang, nhiệm vụ; yeu cầu cac cơ quan chức nang va chủ dầu tư, cac dơn vị lien quan cung cấp cac tai liệu, vật chứng, lấy mẫu hiện trường, kiểm nghiệm xac dịnh ro nguyen nhan về xay dựng.Trước do, vao 15h ngay 2/10, một tai nạn nghiem trọng sập mai cổng vao khach sạn 7 tầng Sailing Towe Hetel do Cong ty cổ phần Hải Linh lam chủ dầu tư ở phường Nguyễn Du thanh phố Ha Tinh, lam chết một người phụ nữ 42 tuổi que ở xa Hộ Dộ huyện Lộc Ha va lam bị thương 8 người khac dang diều trị ở bệnh viện.Một cong nhan lam việc tại phia trong toa nha nay cho biết, khi sập mai cổng khu vực phia dưới va phia tren co 11 người; co 2 người khong bị thương do dứng xa, nen phia dưới dống dổ nat chắc chắn khong co ai. Con chủ dầu tư va cac nha thầu lien quan khong co mặt tại hiện trường.Theo Bao dất Việt

Bai viết dược cập nhật lần cuối luc 08:49 - 05/10/2011

Theo Bao dất Việt