OM LO DING

Zalmang sungah nang mungh(mu ing)

Lungngai sungah nang mungh

Ka it pen hicia, ka ngai pen hicia

Ni khat meel mu lo

Kum za tam tawh kibang

Vang kang ngaina

Kam a gen sangh gol zaw e

Tah sin thu kang leel hi

Kei sang aa, ang ngai zaw

Simleitung ah om lo ding.

by Zo Tang Mang