Một ngay lam Tổng quản ly khach sạn cung Blue Mountains

Cuộc thi nay khong phải khach sạn quỳnh anh da lạt la một hoạt dộng tuyển dụng học sinh, sinh vien.

Một ngay lam Tổng quản ly khach sạn cung Blue Mountains

Dối tượng tham gia: Học sinh, sinh vien co dộ tuổi từ 17-30.Thời gian:• Chương trinh bắt dầu từ ngay 30/8 dến 25/9.

• Vong chung kết sẽ dược tổ chức tại Ha Nội va thanh phố Hồ Chi Minh:

Ha Nội: InterContinental Hanoi Westlake30/9 18h-20h.TP. HCM: InterContinental Asiana Saigon3/10 18h-20h.• Người chiến thắng dể nhận phần thưởng trong thang 10 dược cấp bởi trường BMIHMS.Khu vực: Ha Nội, Hồ Chi Minh.

Cơ cấu va phạm vi cuộc thi:

Cac ứng cử vien cần phải hoan thanh 3 cau hỏi thong qua banner trực tuyến tren bao tiếng Anh phổ biến va mạng xa hội.10 ứng cử vien tốt nhất ở mỗi thanh phố sẽ dược Blue Mountains mời dể tham dự vong chung kết phỏng vấn sơ bộ tại thanh phố Hồ Chi Minh va Ha Nội. Cuộc phỏng vấn bao gồm:• Dại diện IDP.• Dại diện Khach sạn.• Dại diện Blue Mountains.• Dại diện Austrade.

Cac giải thưởng:

1. Giải nhất (2 giải nhất, 1 giải tại HN, 1 giải tại TP.HCM): Cơ hội lam việc một ngay với một tổng quản ly khach sạn thanh cong trong những dịa diểm theo lựa chọn của bạn:• Bangkok: Crowne Plaza.• Singapore: InterContinental.• Hồng Kong: Indigo.• Việt Nam: InterContinental Danang Peninsula.2. Giải nhi: 2 voucher bữa an tối buffet danh cho 2 người tại InterContinental Asiana Saigon va InterContinental Westlake (1 suất tại Ha Nội, 1 suất tại thanh phố Hồ Chi Minh).3. Giải ba: Blue Mountains sẽ cấp giấy chứng nhận va qua lưu niệm cho tất cả người tham dự vong chung kết.Mọi thong tin chi tiết va dang ky tham dự, truy cập website www.vietnam.idp.com hoặc lien hệ: (Ha Nội) 04 3 943 9739-(TP.HCM) 08 22490000 - 08 38350133.Trường Blue Mountains International Hotel Management School, Australia (BMIHMS) dược cac nha tuyển dụng danh gia la trường dao tạo nganh Du lịch, Khach sạn dịch vụ nha hang số 1 tại Uc va khu vực chau A - Thai Binh Dương (The Best International Hotel Management School, Australia Asia Pacific - TNS survey 2010).

Kham pha nghề nghiệp thu vị trong nganh Quản ly khach sạn

Những diểm lam nen sự khac biệt của trường Blue Mountains International Hotel Management School• BMIHMS xay dựng khach sạn trong khuon vien trường la một mo hinh dộc dao giup tạo nen sự khac biệt so với cac dại học khac. Sinh vien của trường BMIHMS dược học tập trong khach sạn da lạt một mo hinh trường khach sạn va trải nghiệm thực tế tại Australia.• Si số lớp học nhỏ giup sinh vien co nhiều cơ hội tiếp cận va hinh thanh cac mối quan hệ bạn be bốn phương. Sinh vien dược trang bị dồng phục khi học tại trường, giup tạo nen một hinh ảnh ấn tượng va chuyen nghiệp hơn.• BMIHMS cho phep sinh vien lựa chọn học chương trinh cử nhan cấp tốc 2,5 nam học chuyen sau trong do bao gồm 12 thang lam việc dược trả lương tại Sydney. Ben cạnh do, trường tạo nhiều cơ hội lam việc sau tốt nghiệp danh cho sinh vien tốt nghiệp cử nhan hoặc thạc si (khoa 2 nam).• BMIHMS thu hut nhiều sinh vien Việt Nam la học phi vừa phải (Khoảng 12,200 AUD/học kỳ cho khoa học cử nhan va 6.100 AUD/học kỳ cho khoa học thạc si) va kỳ nhập học linh hoạt (4 kỳ trong 1 nam).Tư liệu: IDP Việt Nam

Bai viết dược cập nhật lần cuối luc 09:00 - 09/09/2013