Dtu hibu b

Hỏi:

Be nha em hơn 2 thang cho bu sữa mẹ hoan toan. Hai ngay be mới di cầu một lần vậy co phải bị bon khong. Mỗi lần di phan sệt mau vang lợn cợn.

Bu mẹ hay bị ọc sữa vậy dường tieu hoa co bị gi khong ạ?

Trả lời:

Chao bạn!

Như bạn co chia sẻ be di ngoai two ngay một lần ma phan sệt mau vang lợn cợn hay con gọi la phan hoa ca hoa cải như vậy thi chưa hẳn la be bị tao bon bởi khi be bị tao bọn thi phan cứng, thanh khuon rắn va be rặn kho khan mỗi lần di. Theo chung toi co thể trẻ an qua it chưa dủ dinh dưỡng nen be di phan it. Lời khuyen của chung toi la be dang bu sữa mẹ vi thế dinh dưỡng của mẹ cần phải cung cấp dầy dủ da dạng thanh phần thức an, nguồn dinh dưỡng cung cấp cho mẹ co tốt thi sữa mẹ cung mới tốt, ngoai ghế an trẻ em carter 07110 ra mẹ cho be bu nhiều lần tren ngay ngoai ra mẹ nen thường xuyen Rub theo khung dại trang trang 3-4 lần/ngay cho be dể kich thich nhu dộng ruột khi trẻ doi. Mẹ danh gia việc tang can của trẻ va mẹ danh gia việc dồ chơi cho be trai 1 tuổi tang can của trẻ va nếu mẹ da thực hiện dung ma be vẫn di ngoai it, tang can kem thi cần phải cho be di kham bac si dinh dưỡng bạn nhe.

Trẻ sớ sinh rất dễ bị trớ do trẻ nhỏ dặc diểm của bộ tieu hoa chưa hoan chỉnh, cơ thắt tam vị yếu, dạ day con ở tư thế nằm ngang… nen be hay bị trớ trẻ lớn len thi sẽ giảm.

Hay gặp ở những mẹ cho be bu sữa ngoai va bu số lượng nhiều.

Hay gặp ở những trẻ mẹ cho be bu sai tư thế.

Một số những bệnh ly khac...

Mẹ chỉ cần lưu y:

Nếu em be chỉ trớ nhẹ sau khi bu ma khong kem theo ho, sốt, tieu chảy…. trớ xong trẻ lại an dược binh thường thi cac bạn cần chia nhỏ bữa an trong ngay, an it một nhưng an nhiều bữa, ngai ra mẹ nen cho be bu dung tư thế, sau khi be bu absolutely no mẹ bế be ap vao ngực mẹ va vỗ nhẹ cho dến khi nao nghe em be ợ……thi em be sẽ giảm trớ va mẹ khong cần phải lo lắng qua.

Con khi trẻ trớ dột ngột, tự nhien va phun thanh voi kem theo cac May ham sữa Cho Be dấu hiệu khac như sốt, ho, tieu chảy …thi ba mẹ phải nhanh chong dưa trẻ dến gặp bac sỹ dể kiểm tra.

Click vao day dể dặt cau hỏi của bạn