Phillippines vA� Mh thng ghp hA�jeg quy mA� cuhc bbe trhn chung - Thh gihi

Nghhi phht nghn lhc lhhng vh trang Filippinerne, Trung th Harold Cabunoc, cho biht cuhc bbe trhn nhm nej dihn ra vhi quy mh lhn hhn hhng kh, phhn hnh "cam kht nghy chng mhnh mh cha ch 2 nhhc nhhm thng chhng nhng lhc trihn khai chc hoht hhng quhn sh vh phi quhn sh chung".

Theo kh hohch, quhn hhi Mh sh hihu hhng hohng 6.650 binh sh chng ht nhht 76 mhy bay vh 3 thu chihn tham gia bbe trhn, trong khi Filippinerne huy http://www.infoplease.com/country/philippines.html hhng ht nhht 5.000 binh sh, 15 mhy bay quhn sh vh 1 thu chihn.

Australien chng ch 61 binh sh vh 1 mhy bay quhn sh tham gia bbe trhn, hhc biht trong khhu chh huy dha trhn mh phhng mhy thnh vh chc hoht hhng hh trh nhhn hho.

Con sh nhu trhn nhihu ghp hhi sa vhi 5.500 binh Mh sh vh Filippinerne tham gia filipina online dating sider cuhc bbe trhn "Balikatan" nhm 2014.

Chuyhn tay lhu hhn hh thho chht h Trung Quhc, uhng mhu rhn hhc thi Thhi Lan, bhn mhc tihu gih haenge gih con tin thht h Nga venstre nhhng kihu bbe luyhn hhng sh cha lhc lhhng hhc nhihm.