រាល់ការលំបាកសុទ្ធសឹងតែជាការចងចាំដ៏ល្អសម្រាប់អ្នក ចូរកុំព្យាយាមបំភ្លេចវាអី