အခ်စ္

အခ်စ္ဆုိတာသူမ်ားေတြအတြက္ေတာ့ဘဝရဲ႕အစိတ္အပုိင္းတစ္ခုပါေဇာ္အတြက္ေတာ့ဘဝၾကီးတစ္ခုလုံးပါညီမေလးရယ္