အခ်စ္ရဲ႕ေက်းက်ြန္း

လူေတြဟာတစ္ခါတစ္ေလမွာအရမ္းခ်စ္ေတာ့အခ်စ္ရဲ႕ေက်းက်ြန္းျဖစ္သြားတတ္ၾကတယ္