श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नम:

श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नम: श्रीकौशिकान्वयपयोनिधिपूर्णचन्द्रम् । श्रीस्वाम्यनन्तगुरुवर्यपदब्जभृङ्गम् ।। अष्टाङ्गयोगनिपुणमं चरमार्थनिष्ठम् । भक्त्या भजामि महितं कमलाक्षसूरिम् ।। संवत् २०७२ श्रावण १५ गते शुक्रवार गुरुपुर्णिमा को अवसरमा नेपालका आद्य जगद्गुरु श्री श्री श्री १००८ आवाल ब्रम्हचारी अष्टाङ्गयोगी दुग्धहारी दिव्य वैकुण्ठवासी योगिराज कमलनयनाचार्य स्वामीजी महाराजमा शाष्ठाङ्ग द्ण्डवत गर्दै श्री स्वामी वासुदेवाचार्य श्रीचरणको पनि स्मरण गर्दै संपूर्ण भक्त भागवतमा गुरुपूर्णिमाको हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।