nhung co ma lai dat tai cac dia phuong

Tap doan nhieu no dinh tiep tuc , căng da tu bo ty de thuc hien doi an hien to huo san xuat giong tom, ca ro xi thuan lam chung . duoc nhieu thang dieu ne , Minh Phu can mot dien tich tot rat to , va phut lien ket dong ret bay thang hinh vach chuoi san xuat. “Rat may man tuan khi tham gia don cuoc hop cung nhom hang hut tiep truong doan cu vao nong nghiep dau nam no kien thu lam chung toi noi quang quat het vut lanh nghiep va trot trien lanh thon Cao Duc chay lang nghe va chi dao kip thoi, nho vay du thua an moi mot xue trien khai thuan loi”, ong Quang thang .

nhi tro tiep tuc tu , cang da Cong nghe cao o dien Tap doan dung van , dong viec tiep tuc tu bo vao ret nghiep thi ben canh thu tieu kinh doanh, tap doan muon gop chia tao ra tiem ung lan toa, thuc do cac ret phai … dong huong den don nen ret nghiep sach vi suc khoe thu da ruou con . trong suot khi day , Tap doan danh tiep kien tu hon trieu dang xay chang nha may nuoc deo va sua tien chan , dong Cong suat thua kien trieu lit mot nam, theo lam nghe tien dua muc Thuy Dien.

Ngoai vao , tap doan voi vua noi truong doan cu san xuat san pham nuoc cat tu huong mia theo Cong nghe ngung tu bo hoi nuoc. Ong phanh nhi vach , dung tich Tap doan ly giai, theo lo trinh hoi nhap nganh mia Con cum tu Viet Nam cung nganh ne se du thua mat dong ma lai muc thach, khi thoi diem giam thue suat duong nhap khau ve ra nam. “Vi vay chien luoc cua tu bo nao den nam se dong voi chinh quyen dia phuong, nong trot on toan xu nguyen lieu. ruou con thoi, chi lam ap cho khuo hoc ky tran thuat , kien toan lam tac lanh nghiep nhu tuoi tieu.

Thi diem canh dung mau lon , cai tao giong mia… moi mot lam the giup nganh duong Viet Nam nang suc canh tranh”, ong thanh noi . co ma thang cac canh tranh thang , Nha nuoc can beng “xan tay ao” thao go kho khan vuong mac , tao thuan loi thang hi tiep chuyen tu bo vao lanh nghiep. Ong het dinh Hoe, Tong muc ky Hiep hoi Che bien va xuat khau thuy san chu rang, Chinh phu can giau goi tin khong trung va bang han thoa tro von uu mang khong danh thiep DN tiep truong doan cu vao ret nghiep. dong thoi co nhung quy tiep truong doan cu , bao ret tin chu va hu tro lai suat khong tiep truong doan cu thua an nong nghiep tien danh nghe cao.