4 bộ phận tren cơ thể trẻ “cang xấu” trẻ cang khoẻ mạnh

4 bộ phận tren cơ thể trẻ “cang xấu” trẻ cang khoẻ mạnh

Cac nghien cứu da chỉ ra rằng cac em be sơ sinh hơi “xấu” lại co cơ thể