5 patarimai, kaip vaikams nupirkti kokybiškų drabužių

M?gstate ?sigyti nauj? drabu?i? prekybos centruose, ta?iau vis da?niau tenka nusivilti j? kokybe? Pirkdami drabu?ius vaikams vertinate prekes ne tik pagal j? kokyb?, bet ir pagal kain?? Mamos itin da?nai ?vairiuose forumuose diskutuoja su bendramint?mis, kur ir kokius drabu??lius vaikams vert?t? ?sigyti, kurie atitikt? kainos bei kokyb?s santyk?? Taigi kokiais kriterijais vadovaujantis reik?t? i?sirinkti drabu?ius vaikams?

Drabu?iai internetu

Vis da?niau mamos savo vaikams drabu?i? ie?ko internetin?se parduotuv?se, kuriose da?niausiai si?lomi naujos bei geros kokyb?s drabu?iai u? kur kas patrauklesn? kain? nei prekybos centruose.

,,Jau ilg? laik? pateikdami vaiki?k? drabu?i? pasi?l? pasteb?jome, kad da?niausiai mamos, norin?ios nupirkti savo ma?iesiems i?skirtini?, kokybi?k? bei kainos ir kokyb?s santyk? atitinkan?i? r?b?, ie?ko internetin?se parduotuv?se. Tai labai patogu, ypatingai toms, kurios neturi galimyb?s ir laiko vaik??ioti po prekybos centrus, kadangi tokie r?beliai yra pristatomi tiesiai ? namus", - pasakojo internetin?s drabu?i? parduotuv?s Dandelion.lt savinink? Ivona Voitechovska.

Internete pirkti drabu?ius vaikams ne tik greita, bet ir labai patogu d?l da?niausiai kiekvienoje internetin?je drabu?i? parduotuv?je pateikiam? preki? pagal tam tikras kategorijas ar naudojantis greit?ja paie?ka.,,Pateikdami t?veliams kuo paprastesn? drabu?i? ie?kojimo b?d?, drabu??lius vaikams skirstome pagal vaiko lyt?. Tuo metu drabu??liai, tinkantys tiek mergait?ms, tiek ir berniukams, priskiriami prie kategorijos visiems. Taip yra kur kas lengviau susigaudyti ir grei?iau i?sirinkti norim? drabu??", - teig? Ivona Voitechovska.

Tad perkant internetu labai lengva tuo pa?iu ir nustatyti ?sigyjamo drabu??lio kokyb? prie? tai daugiau pasidom?jus ir paskai?ius kit? t?veli? atsiliepimus apie tam tikrus prek?s ?enklo gaminius.

Kokyb?s garantijos

Ko gero, visi suprantame, kad kokybi?k? vaiki?k? drabu?i? samprata gali b?ti suprantama ?vairiai.

,,Kurdami ir drabuziai internetu si?lydami vaiki?kus drabu?ius atsi?velgiame pirmiausiai ? siuvimo technologijas, med?iagos sud?t?, ?vertiname j? kokyb?, ap?velgiame ?vairius dizaino sprendimus", - patirtimi dalijosi internetin?s drabu?i? parduotuv?s Dandelion.lt savinink? I. Voitechovska.

Be abejon?s, kokybi?ki drabu?iai vaikams tur?t? i?siskirti ir paprasta prie?i?ra.

,,Norint ?sigyti kokybi?kus drabu?ius vaikams vert?t? atkreipti d?mes? ? perkam? r?beli? sud?t? bei daugiau pasidom?ti j? prie?i?ra. Kokybi?ki ir auk?tos gamybos standartus atitinkantys drabu?iai i?siskirs tuo, jog j? prie?i?ra n?ra sud?tinga ir daug laiko nereikalaujanti", - teig? I. Voitechovska.

Drabu?i? kaina ne visada lemia j? kokyb?Daugelis t?veli? da?niausiai drabu?i? ie?ko kuo ma?esn?mis kainomis, ta?iau drabuziai internetu kokybi?k? ir patvari?. Visgi ar visa tai suderinama?