ခင္မင္ရေသာသူငယ္ခ်င္းေဆြသဟာအေပါင္းတို ့ခင္ဗ်ား

ခင္မင္ရေသာသူငယ္ခ်င္းေဆြသဟာအေပါင္းတို ့ခင္ဗ်ားအစၥလားမုအလိုင္ကြမ္း က်ေနာ္ ဘေလာ့ဂ္အသစ္မွ ရသသုတအျဖာျဖာေဝငွျခင္းကို စတင္ေနၿပီျဖစ္ပါသည္ေၾကာင့္ ဖတ္ရွဳအားေပးကာျဖင့္ အသိပညာ မ်ားကိုေလ့လာဆည္းပူးႏိုင္ပါသည္။အားလံုးကိုအစၥလာမ့္သုတအျဖာျဖာ ဆည္းပူးႏိုင္စြမ္းေပးသနားေတာ္မူပါေစ...အာမီးန္