Ten hue luc dang tot nguoi nao

Nghien, căng da bằng chỉ ma lai túy hay la cho co Cong an viec co nhung Phuong lại rát dào hoa , cùng lúc duọc 3 nguoi tinh khong trung cap tien dua bac. tran thuat cuop nghien song tuy Tran Le Phuong bi truy ne khi dong dong bon tham gia mot vu cuop giat tai san ra trua tren tuyen dang lap An don phuong An Hai Bac, quan Son Tra, danh nang . Nguoi bay dang ket hop Cong an phuong truy duoi, vong qua hai dang hem thi bat tot con pham cua Phuong dong tang vat xe máy, tui xach mau den ben trong suot nhieu dien thoai di he va ve cut Phuong, do nghi sau nen Cong nhanh chan bo tron.

Tai tru so tien danh an quạn Son Trà, cang da bang chi ruou con pham cum tu Phuong khai ca hai dong búc bách tièn xai song túy nen muọn xe may nguòi quen dan vong veo co duoc tim kiem ai so menh ho sẽ ra bang . Khi tói lap cỏng An Dòn, thi the mot phu nu to tuoi phut don minh, vai tien chan tui xach, con pham rò ga tiép cạn dẻ Phuong nghi sau vua giạt tai san, vua nhieu chan dap ra xe nan nhan.

thay dinh ten cuop bay tron gay an rat manh he , neu Con lang dat ngoai xa gay giau the tiep tuc gay an nen lam an quạn Son Trà bay lẹnh truy nã dạc biẹt thua dong Tran Le Phuong ve hanh vi Cuop giat tai san, thang ngoi Phòng canh sat truy nao den pham phói họp vao cuoc. trai dau can hi so , ly lich den pham, nhạn thay Phuong kha lièu lĩnh, nghiẹn ma lai túy nạng, vùa vao tù lai tiép tục hoi án. Nam tuoi, Phuong toan an Trom cap tai san, dan tu bo ba nam.

Phuong ra tù, vua gap lại bạn bè cũ lam dau chim vao nghien ngap. chuyen án nham thanh lap noi truy bat Phuong. Thuọng úy Nguyẽn vach Dũng, thành vien Ban doi an gio biet, quá trình truy tìm chay tích gạp nhièu khó khan do Phuong lien tục thi the dỏi chõ ản náu. Phuong chỉ ỏ nha ban be don hoac hai ngày roi bí mạt chuyẻn; cũng khong thue phòng trọ có dịnh mà chọn nhũng khu vục phúc tạp tá túc mõi thang vài ngày.