Câu hỏi sau khóa đào tạo kế toán về nghiệp vụ kế toán

Câu hỏi sau khóa đào tạo kế toán về nghiệp vụ kế toán
Cuoi nam 2014 Cong ty em co nhap khau hai TSCD sau:

1. Tren hop dong da ki 2014 la 68.000$ * 21.036 = 1.430.448.000
No TK 211/ Co TK 311: 1.430.448.000

Em da ghi tang TSCD dung bang gia tri ghi trong Hop dong va trich KH tu T1 - T4.

Ngay 10/04/2014 Cty thanh toan tam ung 30%: 20.400$ * 21.120 =430.848.000
No TK 331 / Co TK112: 430.848.000

Ngay 01/05/2015 thanh toan 70 %: 47.600*21.715 = 1.033.634.000
No TK 331: 47.600$ * 21.120 = 1.005.312.000
No TK 635: 47.600$ * (21.715-21.120)= 28.322.000
Co TK 112: 1.033.634.000

Thay cho em xin y kien la phan chenh lech tang 5.712.000 giua gia tri thanh toan va gia tri cua tai san tren hop dong , em co duoc cong vao nguyen gia TSCD khong a?

Qua thư em gửi, Ban tư vấn đào tạo kế toán CENSTAF GROUP và kiểm toán ACAC có ý kiến trao đổi với em như sau: * Trao đổi:

Em đang bị nhầm về nguyên tắc xác định tỷ giá đối với trường hợp ghi nhận công nợ ngoại tệ ở năm 2014 là trước ghi nhận công nợ theo tỷ giá nào thì khi thanh toán giảm theo tỷ giá đó còn lại là CLTG (nghĩa là TK 331 sẽ được ghi nhận theo tỷ giá tạm ứng lúc đầu là TG 21.120 và cuối năm nhận nợ theo tỷ giá 21.036.

Ví dụ cty em nhập khẩu MMTB về có giá trị là 68.000$ (tỷ giá trên tờ khai nhập khẩu cuối 2014 là: 21.036 VND = 1 USD)

HT: Nợ TK 211/ Có TK 331: 1.430.448.000

Trước khi nhập MMTB về thì ngày 10/4/2014 cty em tạm ứng 30% giá trị hợp đồng là: 20.400$ (TG: 21.120 VND = 1 USD)

HT Nợ TK 331 / Có TK112: 430.848.000

Ở phần cuối năm 2014 khi xác định CLTG thì phải xử lý CLTG của khoản tạm ứng (21.120) với tỷ giá nhận nợ khi tăng TSCĐ (21.036) có CLTG tăng là: (21.120 - 21.036 = 84 x 20.400$ = 1.713.600 VND

HT: Nợ TK 331/ Có TK 515 1.713.600

Đến 01/5/2015 cty em thanh toán nốt 70% giá trị HĐ = 47.600 USD (TG: 21.715 VND = 1 USD).

HT Nợ TK 331: 47.600$ * 21.036 = 1.001.313.600
Nợ TK 635: 47.600$ * (21.715-21.036)= 32.320.400
Có TK 112: 1.033.634.000

Như vậy em đang bị sai mấy vấn đề sau:

- Cuối năm 2014 khi nhập hàng về thì phải xử lý tỷ giá ứng trước 30% với tỷ giá nhận nợ cuối năm trên tờ khai HQ từ đó phát sinh CLTG là: 1.713.600 như phân tích nêu trên.

- Cuối năm đánh giá lại công nợ phải trả theo tỷ giá giá giao dịch của NHTM mà cty mở TK giao dịch vào thời điểm 31/12/2014.

- Khi thanh toán nốt 70% còn lại thì phản ánh CLTG giữa tỷ giá nhận nợ cuối năm 2014 khi tăng TSCĐ nhập khẩu với tỷ giá thanh toán.

- Về nguyên giá TSCĐ ban đầu đã ghi tăng theo đúng tỷ giá khi nhận nợ rồi thì sau này có CLTG chỉ phản ánh trên TK 515/635 chứ ko được ghi tăng hay giảm NG TSCĐ nữa nhé.

2. Tuong tu tai san thu hai em cung hach toan nhu trinh tu tren nhung phan chenh lenh sau khi thanh toan lai giam so voi gia tri tren hop dong, em phai xu ly so lieu the nao a?
* Trao đổi:
- Trước tiên là em phải nắm vững những nguyên tắc về tỷ giá, xử lý CLTG của năm 2014 và 2015.

- Sau đó xử lý CLTG theo đúng nguyên tắc đó tại từng thời điểm thanh toán (nếu là nhận nợ trước) hay thời điểm nhận nợ (nếu là thanh toán ứng trước).

- Em nghiên cứu kỹ chính sách rồi áp dụng trong HTKT nhé để tránh bị nhầm và chênh lệch số liệu như em đã HT.

Ban Hỗ Trợ Học thực hành kế toán Thuế ACAC CENSTAF GROUP