Roszczenie o przywrócenie stanu zgodnego z prawem

Powodowie W. W. (1), T. W. i A. W. wnieśli o zasądzenie od pozwanej (...) Spółki Akcyjnej na rzecz powodów W. i T. W. solidarnie kwoty 42.000 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 19 kwietnia 2008 r., a na rzecz powoda A. W. kwoty 18.000 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 19 kwietnia 2008 r. oraz o nakazanie pozwanej usunięcia z nieruchomości o powierzchni 0,0552 ha położonej w P. przy ul. (...), sieci cieplnej przebiegającej przez tę działkę w terminie 1 miesiąca od dnia uprawomocnienia się orzeczenia, a w przypadku nie wykonania tego obowiązku, upoważnienie powoda A. W. do usunięcia tego odcinka sieci cieplnej na koszt pozwanej oraz o zasądzenia od pozwanej na rzecz powodów kosztów procesu wraz z kosztami zastępstwa procesowego według norm przepisanych.
Powodowie wnieśli również o zasądzenie od pozwanego Przedsiębiorstwa (...) spółki z ograniczona odpowiedzialnością w P. na rzecz powodów W. i T. W. solidarnie kwoty 42.000 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 15 kwietnia 2008 r., a na rzecz powoda A. W. kwoty 18.000 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 15 kwietnia 2008 r. oraz o nakazanie pozwanej usunięcia z opisanej nieruchomości odcinka kanalizacji przebiegającej przez tę działkę oraz dwóch studzienek kanalizacyjnych na niej się znajdujących w terminie 1 miesiąca od dnia uprawomocnienia się orzeczenia, a w przypadku niewykonania tego obowiązku, upoważnienie powoda A. W. do wykonania tego obowiązku na koszt pozwanego oraz o zasądzenia od pozwanego na rzecz powodów kosztów procesu wraz z kosztami zastępstwa procesowego według norm przepisanych.
Pozwani wnieśli o oddalenie powództw w całości i zasądzenie od powodów kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. adwokat łódź zakres usług
Wyrokiem z dnia 18 listopada 2010 r. Sąd Okręgowy w P. zasądził od pozwanej (...) S.A. na rzecz powoda A. W. kwotę 742,66 zł z ustawowymi odsetkami od 19 kwietnia 2008 r., na rzecz W. W. (1) i T. W. solidarnie kwotę 1.144,60 zł z ustawowymi odsetkami od 7 sierpnia 2008 r., w pozostałej części powództwo w stosunku do pozwanej oddalił. Od pozwanego Przedsiębiorstwa (...) Sp. z o.o. w P. zasądził natomiast na rzecz powodów A. W. kwotę 5.771,98 zł z ustawowymi odsetkami od 19 kwietnia 2008 r., a na rzecz W. W. (1) i T. W. solidarnie kwotę 8.895,70 zł z ustawowymi odsetkami od 7 sierpnia 2008 r., w pozostałej części powództwo o zapłatę oddalił, a postępowanie o nakazanie pozwanej spółce komunalnej usunięcia sieci kanalizacyjnej umorzył.
Podstawę rozstrzygnięcia stanowiły następujące ustalenia faktyczne:
Sieć cieplna została wybudowana w latach 70 - tych, gdy właścicielem nieruchomości o powierzchni 0,0552 ha położonej w P. przy ul. (...), był Skarb Państwa. Odcinek sieci, został wybudowany na działce Nr (...) w odległości 0,80-1 m od granicy działki, zamiast pod utwardzonym deptakiem przylegającym do działki. Odmienny od planowanego przebieg cieplika nie został oznaczony na mapach terenu. Cieplik ten na podstawie umowy z dnia 29 października 2004 r. został sprzedany pozwanej spółce (...) przez Gminę P. jako środek trwały.