Infiintare SRL-d

Cererea de înregistrare (original) - formular; Anexa 1 privind înregistrarea fiscala - formular; Declaratia-tip pe propria raspundere semnata de asociati sau de administratori din care sa rezulte ca persoana juridica îndeplineste conditiile de functionare prevazute de legislatia specifica în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protectiei mediului si protectiei muncii pentru activitatile precizate în declaratia-tip (model 2 - original); Dovada verificarii disponibilitatii si rezervarii firmei (original); Daca este cazul, acordul pentru utilizarea denumirii, prevazut de art. 39 din Legea nr. 26/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (original); Actul constitutiv (original) - detalii (Modele acte constitutive: SRL asociat unic, SRL mai mul?i asocia?i); Documentul care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatie de sediu social (copie) - detalii; Cererea adresata ANAF în vederea obtinerii certificatului emis de administratia financiara competenta, care certifica faptul ca pentru imobilul cu destinatie de sediu social nu a fost înregistrat un alt document pentru înstrainarea dreptului de folosinta asupra aceluiasi imobil, cu titlu oneros sau gratuit - formular; Declaratia pe propria raspundere în forma autentica privind respectarea conditiilor referitoare la sediul social, în cazul în care, din certificatul emis potrivit pct. 8, rezulta ca sunt deja înregistrate la administratia financiara alte documente care atesta înstrainarea dreptului de folosinta asupra aceluiasi imobil cu destinatie de sediu social - detalii; Dovezile privind efectuarea varsamintelor aporturilor subscrise de asociati la capitalul social (copii) - detalii; Actele privind proprietatea pentru aporturile în natura subscrise si varsate la constituire; în cazul în care printre acestea se afla si imobile, certificatul constatator al sarcinilor de care sunt grevate (copii certificate); Declaratiile date pe propria raspundere, dupa caz, de catre fondatori/administratori/cenzori sau persoane fizice reprezentante ale persoanei juridice numita administrator sau cenzor, din care sa rezulte ca îndeplinesc conditiile legale pentru detinerea acestor calitati (original) - detalii; Declaratiile date pe propria raspundere de catre fondatori, din care sa rezulte ca, anterior datei înmatricularii societatii în registrul comertului nu a mai detinut si nu detine calitatea de actionar sau asociat în cadrul unei întreprinderi constituite în spatiul economic european (original) - formular; Actele de identitate ale fondatorilor, administratorilor, cenzorilor sau auditorilor persoane fizice (copie); Specimenele de semnatura ale reprezentantilor societatii (original) - detalii; Daca este cazul: avizul privind schimbarea destinatiei imobilelor colective cu regim de locuinta, prevazut de Legea nr. 230/2007 (completat pe formular-tip, original); avizele prealabile prevazute de legile speciale (copie); împuternicire speciala (în forma autentica), avocatiala sau delegatie pentru persoanele desemnate sa îndeplineasca formalitatile legale (original). Nota: În cazul societatilor cu raspundere limitata constituite cu asociat unic daca exista aporturi în natura se solicita, în prealabil, numirea de catre directorul oficiului registrului comertului de pe lânga tribunal si/sau persoana sau persoanele desemnate a unui expert pentru evaluarea acestora. Cererea se depune la oficiul registrului comertului. Solutionarea cererii revine în competenta directorului oficiului registrului comertului de pe lânga tribunal si/sau persoanei sau persoanelor desemnate care poate/pot dispune administrarea si a altor acte doveditoare decât cele enumerate. Formularele se distribuie la sediul ORC. Cererea de înregistrare si înscrisurile prevazute de lege, îndosariate (în dosar cu sina) si numerotate, se depun de catre solicitant la ORCT direct, prin posta, cu scrisoare cu valoare declarata si confirmare de primire sau prin mijloace electronice. Cererea transmisa în forma electronica va avea încorporata, atasata sau logic asociata semnatura electronica extinsa. Pentru a afla codurile CAEN ale firmelor de tip SRL-d va rugam sa vizitati www.rocaen.ro