ANG PAG_IBIG NG DIYOS SA ATIN

  Ang pag-ibig ng Diyos sa atin.Una sa lahat ang pag-ibig ay matiyaga at mabait.Ang pag-ibig ay hindi naiingit.Ang pag ibig ay hindi nagmamapuri o nagmamataas.Hindi ito naghahangad ng sariling kapakinabangan,hindi ito madaling magalit at hindi nag-iisip ng masama.Hindi ito nagagalak sa kalikuanng kundi nagagalak sa katotohanan.Ang pag-ibig ay nagtatakip ng lahat ng bagay.Ito ay naniniwala ng lahat ng bagay ay posible,nagbabata sa lahat ng bagay .Ang pag-ibig ay hindi nagwawakas.Kung mayroong pagpapahayag ng  mga ito ay lilipas.Kung may pagsasalita ng mga wika,sila ay titigil king may kaalaman,ito ay lilipas.
   Ito ang paglalarawan ng Diyos sa pag-ibig at dapat ding ito ang maging layunin nating mga kristyano.Ang pinakadakilang paghahayag sa atin ng pag-ibig ng diyos ay ipinakita sa (Juan 3:16 at Roma 5:18)" Ito ay sapagkat sa ganitong paraan iniibig ng Diyos ang sanglibutan ky ipinagkaloob niya ang kaniyang bugtong na anak upang ang sinumanmg sumasaampalataya sa kaniya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan".Ngunit ipinakita ng Diyos ang kaniyang pag-ibig sa atin na nang tayo ay makasalanan pa,Si Cristo ay namatay para sa atin upang matubos tayo sa ating mga kasalanan.Layunin ng Panginoon na makasama niya tayo sa kanyang walang hanggang tahanan sa langit.Gumawa siya ng daan upang pagsisihan natin at talikdan ang ating mga kasalanan.Mahal niya tayo at ito ay ayon sa kanyang kagustuhan.Ang sabi ng Diyos"Nagtatalo ang aking loob at nag nanansig sa aking puso ang malasakit at awa".Kung ihahayag natin ang ating mga kasalanan,siya ay matatapat at matutuwid na magpapatawad at maglilinis sa atin sa lahat sa ating kalikuan".(1Juan 1:9)
   Ang pag-ibig ay hindi ipinagpipilitan ang sarili sa sinuman.Yaong mga lumalapit sa kanya ay ginagawa ito bilsng pagtugon sa kanyanag pag-ibig.Ang pag-ibig ay nagpapakita ng kagandahang loob sa lahat.Ang pag-ibig ay hindi nagnanasa sa mga bagay na pag-aari ng iba,namumuhay ng simple at hindi nagrereklamo.Ang pag-ibig ay hindi nagyayabang,kahit madali niyang magapi ang sinuman.Ang pag-ibig ay hindi sapilitang pagsunod,ito ay kusang nararamdaman.Ang umiibig ay hindi nagsasawang magmahal kahit paulit-ulit na nasasaktan o nabibigo.Ang umiibig ng bigo ay hindi nagsasawang manuyo dahi ang umiibig ay hindi marunong sumuko.Ang pag-ibig ay hindi inuuna ang kapakanan ng iba o kanilang minamahal.Dahil ang pag-ibig ay walang katapusan At ito ay nasa puso at isip natin.Ito ay nararamdaman natin.
    Mahal tayo na diyos.binigyan niya tayo ng pagkakataon na masilayan ang mundo upang mamulat tayo sa katotohan.Binigyan niy tayo ng buhay na walang hanggan, ngunit ay mananatili sa tin kung mayroon tayong pag-ibig sa kapwa at sa Diyos ng higit sa ating sarili.Ang diyos ang may gawa ng lahat ng naririto sa mundong ginagalawan natin.Siya ay ngbibigay ng kulay sa ating buhay.Siya ay hindi lamang natin ama,guro,kaibigan o kapatid na laging handang dumamay at tanggapin tayo ng buo kahit tayo ay makasalanan.Handa siyang kalimutan ang lahat ng ating kasalanan upang patawaran at akapin ng buong pagmamahal na walang kapalit na hinihintay.Ang Diyos ay walang kapantay .Kapag ang puso at isip mo ay nasa Diyos ikaw ay nagmamahal ng tunay at iibigi ka din ng higit sa inaasahan mo.

Ang pagibig ng diyos ay walang katumbas.Ang pagibig sa atin ay tunay at totoo.Ang pagibig sating diyos ay walang katumbas sapagkat sa lahat ng nagawa nating kasalanan ay napapatawad niya tayo at di siya ngasasawang mahalin tayo at patawadin at muling magbalik ng loog sa kanya.Napakadakila ng ating paginoon dahil sa lahat ng nagawa nating kasalanan sinalo niya ito para malinis ang ating kasalanan nagsakripisyo siya para sa lahat. Masaya ako na may siyos tayo masaya ako dahil may nagabay satin at nagpapasalamat ako dahil may natatakbuhan ako kapag diko na kaya at gusto ko na sumuko.Sana atyo ay matuto na sa lahat ng ating mga nagawang mali at dapat tayong marunong tumanaw ng papasasalamat sa dakilang lumikha sa atin.Ang Pagibig ay siyang instrumento upang matupad natin ang ating mga pangarap dahil kapag may pagibig tayo sa diyos at sa ating kapwa ay madali lang ang mabuhay ng masaya.Tayo ang gumagawa at nagtatanim ng pagibig sa ating kapwa.