ဘဝ၏သေဘာ

ဘဝဆိုတာ လိုခ်င္တာကို ရလိုစိတ္က ဆႏၵျပင္းမွ ရၾကၿမဲ၏