M?u Thân sixty eight

M?u Thân 68

Nh?c si Nguy?n Van Tý: Trong ‘gia tài' c?a Ph?m Duy, có nh?ng tác ph?m mà qua lang kính c?a mình ông dã nói lên nh?ng tri?t lý sâu s?c. Tr?i giam cho bi?t ông Hùng không mu?n g?p bà, nhung các ngu?n tin thân c?n ti?t l? là Vu Hùng dang trong tình tr?ng nguy k?ch vì tuy?t th?c và dã b? công an dua ra kh?i tr?i giam. Các nhà dân ch? này d?u b? nhà c?m quy?n Hà N?i cáo bu?c ph?m tôi tuyên truy?n ch?ng ch? d? C?ng Hoà Xã H?i Ch? Nghia Vi?t Nam, thu?c di?u 88 lu?t hình s? Vi?t Nam. Theo B? ngo?i giao Trung Qu?c thì ch? quy?n c?a h? d?i v?i Tru?ng Sa và Hoàng Sa là không th? tranh c?i (Beijing Assessment, Feb 18, 1980).