Tô H?i

Tô H?i

Nhu trong H?i Ký C?a M?t Th?ng Hèn” tôi dã thú thi?t r?ng tôi dang còn S?” khi b?t tay vào vi?t nh?ng dòng S? Th?t” muôn vàn d?ng cay v? nh?ng gì tôi dã Hèn nên dã trót cùng m?t lu g?i là k? su tâm h?n” c?a b?n c?ng s?n mà ph?m T?i v?i nhân dân. Ð? khi dám dông ng?ng d?u, kiêu hãnh d?i di?n tru?c b?o l?c, ng?c tù, cung là lúc ti?ng vang c?a h?i chuông khai t? báo r?ng: ch? d? c?ng hòa xã h?i ch? nghia Vi?t Nam dã sang trang. Ch? d? c?ng s?n không công khai nh?ng chi ti?t này nhung có th? nói r?ng không m?t chi?n công nào c?a công an l?i không có s? dóng góp c?a nh?ng l?c lu?ng trinh sát này. Vì v?y, d?i phó v?i h?