Nh?c Vàng B?t T?

M?u Thân sixty eight

T?p H?i ký” này tôi dã vi?t xong t? nam 2000, nhung do... hèn, tôi dã không dám cho nó ra m?t b?n d?c. S? ki?n nhi?u thanh niên sinh viên h?c sinh Vi?t Nam bi?u tình ch?ng Trung Qu?c xâm chi?m Tru?ng Sa - Hoàng Sa, th? hi?n lòng yêu nu?c nhung b? công an CSVN ngan c?m và dàn áp. Nhi?u nhà dân ch? nhu nhà van Nguy?n Xuân Nghia, thày giáo Vu Hùng, nhà báo Ði?u Cày vì bày t? chính ki?n ch?ng Trung qu?c xâm lu?c hi?n dang b? ? tù. H? chính là nh?ng ngu?i yêu nu?c thuong nòi.

B?n ?, di?u này không ph?i là không th? x?y ra. Nó dã t?ng x?y ra trên các du?ng ph? th? dô Warsawa, trên các d?i l? c?a Praha, Ber