စိတၱဇေလတံခြန္

ေႏွာင္ႀကိဳးဆံုးတိုင္ ေလသင့္တိုင္းလြင့္ ေကာင္းကင္ထက္မွာပ်ံဝဲခြင့္ရလည္း ႀကိဳးေလ်ာ့ရင္စိုက္ဆင္း ႀကိဳးတင္းရင္ပ်ံတက္ရတဲ႔ ငါေလတံခြန္တစ္ခုပါ