หลักการทำงานของเครื่องไล่หนูอัจฉริยะ ตอนที่1

Posted by petlover, 4 years ago

ไล่หนูไฟฟ้า ขุนสก” เล่ม  หน้า  สำนักพิมพ์บางหลวงจากการเขียนขุนสกครั้งแรก พ.ศ. ๒๔๙๒ ต่อมาประมาณ ๒ ปี ในช่วง พ.ศ. ๒๕๐๔ พ่อผมทนอ้อนวอน และเซ้าซี้จากนายเวข กระตุฤกษ์ ไม่ได้ตกลงเขียน “ขุนสก” ภาคสมบูรณ์ ซึ่งคราวนี้สำนักพิมพ์เพลินจิตต์ พิมพ์ “ขุนสก” ฉบับกระเป๋าเล่มเล็กๆ ตั้งแต่ด้นจนจบภาคสมบูรณ์ ที่พ่อ ผมเขียนต่อครั้งที่ ๒ รวมทั้งหมดประมาณ ๓๐ กว่าเล่มสุมทุมบุญเทือเริมเขียน“ขุนสกภาคสมบูรณ์”ด้วยข้อความว่า... รุเ ครั้งลุปีฉลูครั้งนั้น... ตลอดแว่นแคว้นกรุงศรีอยุธยา กระทั้งหัวเมือง ขึ้นใหญ่น้อยแลประจันตซนบท แผ่นดินก็ร่มเย็นเป็นสุขด้วยเป็นยามบ้าน เมืองว่างการสกลงคราม ราษฎรซาวเมืองต่างได้ตั้งหน้าทำมาหากินเป็น ปกติ แม้จะเป็นที่ทราบกันอยู่บ้างในบรรดาข้าราซการทั้งสองราซ สำนักว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งลองพระองค์มืพะราซกระแลริบสั่งเป็น ความลับแก่ข้าราซการซั้นเสนาบดี แลแม่ทัพนายกองซั้นผู้ใหญ่ ให้เร่งขุนสก” เล่ม  หน้า  สำนักพิมพ์บางหลวงสุมทุม บุญเกื้อ จบ “ขุนสกภาคสมบูรณ์” ด้วยบทบรรยายลงท้าย (“ขุนดิก” เล่ม ๑0 หน้า ๔๖๓ สำนักพิมพ์บางหลวง)อย่างไรก็ตาม...ในการพิมพ์ “ขุนดิก” ครั้งหลัง*! ต่อมา สำนักพิมพ์ เพลินจิตต์ ได้นำเอาต้นฉบับขุนดิกพิมพ์รวมผสม โดยมิได้แยกเล่มให้ จำหน่ายเครื่องไล่หนู  ซัดเจนว่าเล่ม

 

วิธีไล่หนู